Joost Batelaan

Algemene voorwaarden Batelaan

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Mr. N.J. Batelaan, eenmanszaak, h.o.d.n. Batelaan advocatuur & mediation, hierna genoemd “het kantoor”, ten behoeve van een opdrachtgever, hierna genoemd “de cliënt”, en op alle andere rechtsverhoudingen tussen het kantoor en de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt.
 2. Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal het kantoor zoveel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Alle overeenkomsten tussen het kantoor en de cliënt hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nooit op resultaatsverplichtingen.
 3. De cliënt is aan het kantoor een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal door het kantoor bestede uren, dan wel een deel daarvan, vermenigvuldigd met het uurtarief. In aanvulling op het honorarium is de cliënt aan het kantoor verschuldigd een redelijke opslag voor kantoorkosten en de verschotten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt, zoals, maar niet beperkt tot, koerierskosten, griffierechten en kosten van deskundigen en van locale advocaten. Reistijd is declarabele tijd. Het uurtarief en de genoemde kantooropslag kunnen periodiek door het kantoor worden aangepast, ook bij lopende opdrachten, hetgeen tenminste één keer per kalenderjaar plaatsvindt. Voor bepaalde type werkzaamheden of wanneer werkzaamheden onder grote tijdsdruk moeten worden verricht, is het het kantoor toegestaan om een hoger uurtarief dan het gangbare uurtarief in rekening te brengen. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de toepasselijke omzetbelasting.
 4. Facturen zullen door de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum volledig worden voldaan, zonder enige inhouding, korting of verrekening. Indien de cliënt na aanmaning in gebreke blijft met voldoening van al het dan verschuldigde, zal het kantoor bevoegd zijn de uitvoering van de opdracht op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. In geval van niet tijdige betaling is de cliënt over het openstaande bedrag rente verschuldigd en heeft het kantoor aanspraak op volledige vergoeding van alle ter incasso gemaakt kosten.
 5. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt ten gevolge van enig handelen of nalaten van het kantoor enige aansprakelijkheid van het kantoor jegens de cliënt zou ontstaan, dan zal de omvang van die aansprakelijkheid jegens de cliënt in alle gevallen beperkt zijn tot het eventuele bedrag dat onder de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake van dat schadegeval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van het kantoor onder die verzekering. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan.
 6. De in artikel 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval het kantoor aansprakelijk zou zijn voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, hardware, software of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft het kantoor het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is.
 7. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt ten gevolge van enig handelen of nalaten van het kantoor enige aansprakelijkheid van het kantoor jegens een derde zou ontstaan, dan zal de cliënt het kantoor ter zake van die aansprakelijkheid en de bijkomende kosten volledig vrijwaren indien en voor zover het ter zake van die aansprakelijkheid onder de door het kantoor afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komende bedrag onvoldoende zou zijn, waaronder begrepen het geval dat geen uitkering wordt gedaan, om de door de derde geleden schade te vergoeden.
 8. Het recht op schadevergoeding van een cliënt jegens het kantoor vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor het kantoor aansprakelijk wordt gehouden, tenzij de eventuele rechten van de cliënt overeenkomstig de wet al op een eerder tijdstip zijn vervallen.
 9. Bij de selectie van de in verband met de aan het kantoor opgedragen werkzaamheden door het kantoor in te schakelen derden, zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen door het kantoor. Het kantoor zal niet aansprakelijk zijn voor de fouten die door deze derden onverhoopt mochten worden gemaakt, noch voor de gevolgen daarvan.
 10. Niet alleen het kantoor, maar ook alle derden die bij de uitvoering van de opdracht van de cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 11. Zowel het kantoor als de cliënt zijn gerechtigd de overeenkomst door opzegging te beëindigen, desgewenst met onmiddellijke ingang. De cliënt moet bij een opzegging tenminste de diensten betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht.
 12. De rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele daaruit voortvloeiende geschillen zullen onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Den Haag, onverminderd de bevoegdheid van het kantoor om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie bij afwezigheid van deze bepaling bevoegdheid zou toekomen.
 13. In geval van verschil van interpretatie tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst, of de tekst in een andere taal van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst altijd prevaleren.